แบบประเมิน

แบบสำรวจข้อมูลความพึงพอใจ กิจกรรมพิธีถวายราชสดุดี 2562

แบบประเมินกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา

แบบประเมินความพึงพอใจโครงการสัมมนาครู-บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2563 ณ โรงเรียนเทศบาล 2 ศรีบุญเรือง จังหวัดชัยภูมิ