ความสัมพันธ์กับสถานศึกษาอื่นในการขยายผลการขับเคลื่อน ปศพ.
มีเครือข่ายการเรียนรู้ ปศพ. มีประสบการณ์ในการรับสถานศึกษาอื่นมาศึกษาดูงาน และ
สามารถบริหารจัดการเพื่อรองรับการขอศึกษาดูงานจากสถานศึกษาอื่น โดยไม่กระทบภารกิจหลักของสถานศึกษา เป็นสถานศึกษาแกนนาของเครือข่ายขับเคลื่อน ปศพ. สามารถเป็นพี่เลี้ยงในการพัฒนาสถานศึกษาอื่นให้เป็นสถานศึกษาพอเพียงได้อย่างน้อย ๑ สถานศึกษา

ความสัมพันธ์กับหน่วยงานที่สังกัดและ/หรือหน่วยงานภายนอก (ภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน)
มีความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานต่าง ๆ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้และ/หรือรับการสนับสนุนเพื่อการขับเคลื่อน ปศพ. สามารถบริหารจัดการความสัมพันธ์กับหน่วยงานต่าง ๆ ในการขับเคลื่อน ปศพ. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้รับการยอมรับ และความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ในการขยายผลการขับเคลื่อน ปศพ. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ จนสามารถพัฒนาสถานศึกษาอื่นให้เป็นสถานศึกษาพอเพียงได้อย่างน้อย ๑ แห่ง
 
โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคมได้เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงาน โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา สถานศึกษาพอเพียง "2552"
เกี่ยวกับการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2555ซึ่งจากกิจกรรมดังกล่าว
ทำทั้ง 2 โรงเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจและร่วมกันเป็นเครือข่ายในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่สถานศึกษาต่อไป ภาพกิจกรรม
 
โรงเรียนเครือข่าย
 
จำนวนผู้เข้าชมจำนวนทั้งหมด   web stats script ขอขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมชม
Best view with Internet Explorer 7.0 or Higher ! Resolution 1024x768 pixel Font size Medium