สื่อและ/หรือนวัตกรรมการเรียนรู้
มีสื่อและ/หรือนวัตกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับ ปศพ.และจัดเก็บรักษาสื่อการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ สะดวกต่อการนามาใช้ประโยชน์ ใช้สื่อและ/หรือนวัตกรรม การเรียนรู้เกี่ยวกับ ปศพ. ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จนเห็นผล มีการใช้สื่อและ/หรือนวัตกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับ ปศพ. ครบทุกระดับชั้น และทุกกลุ่มสาระ และ มีผู้รับผิดชอบ การบริหารจัดการสื่อและ/หรือมีการถอดบทเรียนความสาเร็จของการขับเคลื่อน ปศพ. ในสถานศึกษาและนามาพัฒนาเป็นสื่อและ/หรือนวัตกรรมการเรียนรู้ มีการนาสื่อและ/หรือ นวัตกรรมที่พัฒนาตามระดับ ๔ มาใช้ขยายผลการขับเคลื่อน ปศพ. สู่ภายนอกสถานศึกษาจนเห็นผล

แหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียง ภายในและ/หรือภายนอกสถานศึกษา
มีแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียง ภายในและ/หรือภายนอกสถานศึกษา ใช้แหล่งเรียนรู้ฯ จนเห็นผล สามารถอธิบายการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ฯ ได้อย่างถูกต้องและชัดเจน มีการประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้ฯ เพื่อการพัฒนา มีการเสาะหาหรือพัฒนาแหล่งเรียนรู้ฯ เพื่อเพิ่มคุณภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
 

เศรษฐกิจพอเพียง

บนเส้นทางต่างวิถี

อุ่นไอพอเพียง

วัยใสหัวใจพอเพียง

โรงเรียนทอฝัน

ชุมชนเป็นสุข

ชีวิตที่เลือกได้

ออมทรัพย์ชุมชน

จังหวะก้าวที่พอเหมาะ

จุดเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ในใจฉัน

สู่มวลชน

บทสรุป
       
 
 
จำนวนผู้เข้าชมจำนวนทั้งหมด   web stats script ขอขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมชม
Best view with Internet Explorer 7.0 or Higher ! Resolution 1024x768 pixel Font size Medium