ผู้บริหาร
มีความรู้ ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ปศพ.) อย่างถูกต้อง นำ ปศพ.มาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษา สามารถถ่ายทอดประสบการณ์การนำ ปศพ. มาใช้ในสถานศึกษาและมุ่งมั่นในการขับเคลื่อน ปศพ. ในสถานศึกษา มีการขยายผลการขับเคลื่อน ปศพ. สู่ภายนอกสถานศึกษา เช่น ชุมชน สถานศึกษาอื่น ฯลฯ ชุมชนหรือหน่วยงานภายนอกเห็นคุณค่า ยอมรับ และให้ความร่วมมือในการขยายผลการขับเคลื่อน ปศพ.

ครู
ร้อยละ ๒๕ ของจานวนครูในสถานศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ และอธิบาย ปศพ. ได้อย่างถูกต้อง ปฏิบัติตนตาม ปศพ. และนำ ปศพ. มาใช้ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่รับผิดชอบจนเห็นผล ถ่ายทอดประสบการณ์ให้เพื่อนครูในสถานศึกษา จนมีครูทุกระดับชั้น และทุกกลุ่มสาระจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม ปศพ. จนเห็นผล มีครูแกนนาขยายผลการจัดการเรียนรู้ตาม ปศพ. สู่ภายนอกสถานศึกษาจนเห็นผล ครูมากกว่ากึ่งหนึ่งจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม ปศพ. อย่างต่อเนื่อง และ
ครูในสถานศึกษาร่วมมือในการขยายผลการขับเคลื่อนอย่างสม่าเสมอ

นักเรียน
มีนักเรียนแกนนาที่มีความรู้ความเข้าใจ และอธิบาย ปศพ. ได้อย่างถูกต้อง นักเรียนแกนนาเกิดการเรียนรู้ และปฏิบัติตนตาม ปศพ. จนเห็นผล เห็นคุณค่า และเกิดศรัทธา นักเรียนแกนนามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน ปศพ. ในสถานศึกษาจนมีนักเรียนที่มีคุณสมบัติอยู่อย่างพอเพียงจานวนเพิ่มขึ้น นักเรียนแกนนามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน ปศพ. สู่ภายนอกสถานศึกษา และนักเรียนแกนนาได้นา ปศพ. มาพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนแกนนาเป็นหลักในการจัดกิจกรรมขับเคลื่อน ปศพ. ภายในสถานศึกษาและ/หรือ จัดกิจกรรมขยายผล ปศพ. สู่ภายนอกสถานศึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษา รับรู้การขับเคลื่อน ปศพ. ของสถานศึกษา มีความสนใจและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน ปศพ. ของสถานศึกษา เห็นคุณค่า และศรัทธาในการขับเคลื่อน ปศพ. ของสถานศึกษา สนับสนุนกิจกรรมการขับเคลื่อน ปศพ.ของสถานศึกษาจนเห็นผล สนับสนุนกิจกรรมการขยายผลการขับเคลื่อน ปศพ. สู่ภายนอกจนเห็นผล
 
โครงการเสริมศักยภาพความเป็นศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วันที่ 11-13 มกราคม 2555 ที่ผ่านมา คณะครูแกนนำได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการเสริมศักยภาพ
ความเป็นศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
โดยได้ร่วมกันฝึกปฏิบัติสร้างหน่วยเรียนรู้แบบบูรณาการ มีการฝึกใช้เทคนิคต่างๆ เพื่อฝึกทักษะการคิด
ให้กับนักเรียน และได้ร่วมกันวางทางรองรับการประเมินเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ ปศพ. ต่อไป ภาพกิจกรรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสู่ความเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา (9/12/54)
เมื่อวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2554 คณะครูแกนนำได้เป็นวิทยกรจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การถอดบทเรียนจากแผนการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนการสอนของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรุ้
ซึ่งคณะครูได้มีความรู้ความเข้าใจ ในการถอดบทเรียนเพิ่มมากยิ่งขึ้น และเข้าใจการขับเคลื่อน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาชัดเจนมากยิ่งขึ้นเช่นกัน ภาพกิจกรรม
ตลาดนัดความรู้ 4 นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างอุปนิสัยพอเพียงแก่นักเรียน (21/10/54)
วันที่ 17-19 ต.ค. 54 ที่ผ่านมา คณะครูแกนนำได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในการค้นหาตนเอง
และเยี่ยมชมนิทรรศการของโรงเรียนที่เป็นสถานศึกษาพอเพียง ที่ได้นำเสนอเกี่ยวกับนวัตกรรม
ในการจัดการเรียนรู้ โดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้าสู่การจัดการเรียนการสอน
และร่วมกันหาแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนสู่ศูนย์การเรียนรู้ ปศพ. ต่อไป... ภาพกิจกรรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาสู่ความเป็นศูนย์การเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
(24/8/54)
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2554 ครูแกนนำได้เป็นวิทยกรในการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเตรียมความพร้อมของฐานการเรียนรู้ทั้ง 17 ฐาน
ทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้เข้าถึงการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนในสถานศึกษามากยิ่งขึ้น ภาพกิจกรรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อคนหาทุนเดิมและจัดทำแนวทางร่วมกับโรงเรียนในการเสริมศักยภาพความเป็นศูนย์เรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ณ จังหวัดร้อยเอ็ด

ระหว่างวันที่ 28-30 กรกฎาคม 2554 คณะครูแกนนำได้เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และศึกษาดูงานโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงที่โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเรไรและโรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม ซึ่งจากกิจกรรมดังกล่าวทำให้ข้าพเจ้าได้ทราบถึง
แนวทางการจัดทำฐานการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้และการถอดบทเรียนอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น ภาพกิจกรรม
ตลาดนัดความรู้ "เครือข่ายเรียนรู้สู่ความพอเพียง" ครั้งที่ 3 ณ กรุงเทพมหานคร
ระหว่างวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2554 ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา
จากโรงเรียนกัลยาณวัตร โรงเรียนโพนทองวิทยายนและโรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม ซึ่งจากกิจกรรมดังกล่าวทำให้ข้าพเจ้าได้ทราบถึง
แนวทางการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ภาพกิจกรรม
     
จำนวนผู้เข้าชมจำนวนทั้งหมด   web stats script ขอขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมชม
Best view with Internet Explorer 7.0 or Higher ! Resolution 1024x768 pixel Font size Medium