อาคาร สถานที่ และสิ่งแวดล้อม
มีผู้รับผิดชอบการใช้ ปรับปรุง ดูแล รักษา อาคารสถานที่และจัดการสภาพแวดล้อมสาหรับการเรียนรู้อย่างเหมาะสม มีแผนงาน/โครงการ งบประมาณ และผู้รับผิดชอบในการปรับใช้อาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมให้เป็นไปตาม ปศพ. มีศูนย์รวมข้อมูลการขับเคลื่อน ปศพ. ของสถานศึกษา และมีแผนผังแสดงแหล่งเรียนรู้/ฐานกิจกรรมการเรียนรู้ ปศพ. ในสถานศึกษา และ มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตาม ปศพ. เช่น สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย ฯลฯ ครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม อาคาร สถานที่ ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ตาม ปศพ. ชุมชน หรือหน่วยงานอื่น ได้ใช้ประโยชน์ และมีส่วนร่วม ในการส่งเสริม สนับสนุนการดูแลรักษา และพัฒนาอาคาร สถานที่ สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาอย่างสม่าเสมอ

ฐานการเรียนรู้ ปศพ. และ/หรือกิจกรรมการเรียนรู้ ปศพ.
มีการจัดฐาน/กิจกรรมการเรียนรู้ ปศพ. ในสถานศึกษาที่สอดคล้องกับภูมิสังคมของสถานศึกษา มีสื่อประกอบการเรียนรู้ประจำฐาน /กิจกรรมการเรียนรู้ ปศพ. มีวิทยากรรับผิดชอบฐานการเรียนรู้ ปศพ. และมีแผนการจัดการเรียนรู้ของฐาน/กิจกรรมการเรียนรู้ ปศพ. และบุคลากรในสถานศึกษาสามารถเป็นวิทยากร อธิบายการใช้ประโยชน์จากฐาน/กิจกรรมการเรียนรู้ ปศพ. ในการเสริมสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงได้อย่างชัดเจน มีการประเมินผลการใช้ฐาน/กิจกรรมการเรียนรู้ ปศพ. อย่างเป็นรูปธรรม และ มีการพัฒนาฐาน/กิจกรรมการเรียนรู้ ปศพ. อย่างต่อเนื่อง
 
จำนวนผู้เข้าชมจำนวนทั้งหมด   web stats script ขอขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมชม
Best view with Internet Explorer 7.0 or Higher ! Resolution 1024x768 pixel Font size Medium