Sufficiency Economic

การประชุมเชิงปฏิบัติการ และขยายผล

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาสู่ความเป็นศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

SONY DSC
torychem