Sufficiency Economy

ชีวิตฉันกับเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ ๑๑-๑๓ มกราคม ๒๕๕๕ ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการเสริมศักยภาพความเป็นศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ทำให้ข้าพเจ้าได้รับเทคนิคการสอนคิดและข้อมูลด้านใหม่ๆ ทางการศึกษาเป็นอย่างมาก ขอขอบพระคุณทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

19
20
21
22
23
24
25
26
27
torychem