ชีวิตกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ตลาดนัดความรู้ นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างอุปนิสัยพอเพียงแก่นักเรียน

ตลาดนัดความรู้ นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างอุปนิสัยพอเพียงแก่นักเรียน ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 17-19 ตุลาคม 2554

28
29
30
31
32
33
34
35
36
torychem