Sufficiency Economic

การประชุมเชิงปฏิบัติการ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อค้นหาทุนเดิมและจัดทำแนวทางร่วมกับโรงเรียนในการเสริมศักยภาพความเป็นศูนย์เรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 28-30 กรกฎาคม 2554

10
11
12
13
14
15
16
17
18
torychem