Sufficiency Economic

การประชุมเชิงปฏิบัติการ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อค้นหาทุนเดิมและจัดทำแนวทางร่วมกับโรงเรียนในการเสริมศักยภาพความเป็นศูนย์เรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 28-30 กรกฎาคม 2554

1
2
3
4
5
6
7
8
9
torychem